Espai del comerciant >> Altra informació d'interés per al comerciant >> Informació, preus i etiquetat

QUINES SÓN LES OBLIGACIONS RESPECTE A l'EXHIBICIÓ DE PREUS?

En l'exhibició de preus: s'exigeixen el compliment de dos requisits:

 •     El preu haurà de figurar al costat de tots els articles oferits a la venda.
 •     Els preus hauran d'indicar-se de manera directa, figurant en l'article o al costat d'ell; llegible, mitjançant caràcters clars i de grandària suficient; exacte, prohibint tota forma d'exhibició de preu que obligue a realitzar càlculs aritmètics per a determinar la seua quantia, excepte l'aplicació de percentatges senzills de descompte sobre el preu indicat; i complet, incloent l'import dels increments o descomptes aplicables si escau i quants tributs puguen o deguen repercutir-se en el consumidor.

QUINA INFORMACIÓ S'HA DE PROPORCIONAR EN LES PROMOCIONS DE VENDES?

En la venda de promoció és obligatori proporcionar al públic prèviament o en el moment de la compra, la següent informació:

 •     Els productes objecte de promoció.
 •     Les condicions de venda. S'han de publicitar els mitjans de pagament admissibles en l'operació de manera visible des de l'exterior de l'establiment.
 •     El període de vigència de la promoció, que no podrà ser inferior a dos dies consecutius ni superior a trenta dies.
 •     Ha de tindre's en compte que qualsevol tipus de promoció o de publicitat de vendes que transmeta al consumidor un missatge suggestiu sobre la diferència de preus de determinats productes, obligarà el comerciant a fer constar en cadascun d'ells el preu ordinari anterior i el preu actual.

QUÈ HA DE SABER SOBRE EL PREU DE VENDA DELS PRODUCTES?

El preu de venda és el preu final d'una unitat del producte o d'una quantitat determinada d'un producte, amb impostos inclosos i despeses d'enviament, si n'hi ha.

El preu de la gran majoria de serveis i productes de consum és lliure, exceptuant el d'alguns béns i serveis bàsics com l'aigua, la llum, el gas, el telèfon, carburants, etc. Però salvant aquestes excepcions en què els preus són fixats pels diferents organismes competents, la llei obliga els establiments públics a donar la màxima informació sobre els preus dels productes i els serveis, de manera que aquests puguen ser exigibles per al client, ja que el preu anunciat vincula a l'establiment.

El preu de venda ha d'estar indicat amb cartells o amb etiquetes visibles, expressats de forma inequívoca, fàcilment identificable i clarament llegible, i han d'estar precedits per les sigles PVP(preu de venda al públic). Aquest preu inclou els impostos (IVA, p. ex.) i les despeses, si n'hi ha.

Queden eximits de l'obligació de mostrar el preu, per raons de seguretat, les joieries i les pelleteries.

Així mateix també es pot eximir, mitjançant Decret, de l'obligació d'indicar els preus en aquelles mercaderies que, pel seu preu elevat, puguen ser causa objectiva d'inseguretat per a l'establiment de què es tracte. La dispensa d'aquesta obligació la poden sol·licitar, en casos específics, les entitats representatives d'un sector.

Respecte a les rebaixes, tant en la publicitat anterior com durant el període, així com en la presentació dels productes a l'interior dels locals comercials, la reducció dels preus haurà de manifestar-se exhibint el nou preu al costat del preu habitual aplicat pel comerciant. No obstant això, quan es tracte d'una reducció percentual d'un conjunt d'articles que figuren a l'interior de l'establiment, bastarà amb l'anunci genèric d'aquesta reducció sobre el preu habitual, sense necessitat que conste individualment en cada article.

QUIN ÉS EL PREU PER UNITAT DE MESURA?

El preu per unitat de mesura és el preu final, inclosos els impostos, per quilo, litre, metre, metre quadrat o metre cúbic del producte o una unitat de producte.
S'ha d'indicar el preu per unitat de mesura en els supòsits següents:

 •     En productes cosmètics i complements alimentaris, la unitat de mesura estarà referida a 100 g o 100 ml.
 •     En els ous, la unitat de mesura serà la dotzena.
 •     En tots aquells productes que hagen de portar una indicació de la quantitat a la magnitud de la qual hagen de referir-se.
 •     En els productes comercialitzats per unitats o peces, utilitzant-se, en aquest supòsit, l'u com a referència de la unitat.
 •     Qualsevol publicitat o campanya comercial que esmente el preu dels productes, ha d'indicar també el preu per unitat de mesura.

No és necessària la indicació del preu per unitat de mesura:

 •     quan aquest siga idèntic al preu de venda.
 •     quan els productes es comercialitzen en quantitats inferiors a 50 grams o mil·lilitres.
 •     en els productes de diferent naturalesa que s'embenen en un mateix envàs i no es comercialitzen individualment productes idèntics als quals els componen.
 •     en els productes comercialitzats per venda automàtica.
 •     en les porcions individuals de gelats.
 •     en els vins de taula amb indicació geogràfica i en els vins amb denominació d'origen.
 •     en les begudes espirituoses amb indicació geogràfica.
 •     en els productes alimentosos de fantasia.
 •     Respecte als preus dels productes oferits a granel (productes que no es troben envasats i que es mesuren o pesen davant de les persones consumidores i usuàries):
 •     s'han de referir al producte però no poden incloure la tara de l'embolcall o protecció aliena a aquell.
 •     el preu que es pot cobrar sempre serà el referit al pes net del producte.
 •     el pes net dels productes congelats la venda dels quals a granel estiga permesa s'entendrà amb les toleràncies que la normativa específica determine.

QUÈ HA DE SABER SOBRE LA FACTURA?

La factura o tiquet de compra és el document que el comerciant lliurament quan s'ha efectuat el pagament total de l'adquisició, que recull la descripció competisca i detallada de l'operació realitzada així com l'import econòmic. El consumidor haurà de sol·licitar una factura per a comprovar que l'import que és correcte, així com si es correspon amb el preu de venda al públic (PVP).

En cas de conflicte, reclamació o denúncia, la factura resulta imprescindible ja que justifica que s'ha realitzat la compra o servei, en què data i per qui s'ha dut a terme, a més de detallar l'article adquirit o servei prestat.

Les factures podran ser substituïdes per talonaris de vals numerats o en defecte d'això, tiquets expedits per màquines registradores. En la part *talonaria i en la matriu dels vals, així com en els tiquets, hauran de constar les següents dades:

 • Núm. de factura, i si escau sèrie (la numeració serà correlativa).
 • Nom i cognoms o denominació social de l'empresa.
 • Núm. d'identificació fiscal (N.I.F. o C.I.F.).
 • Domicili de l'expedidor de la factura i del seu destinatari, segons la quantia de l'operació.
 • Concepte detallat pel qual s'emet la factura i valor econòmic d'aquest.
 • Percentatge de l'IVA aplicat, que pot estar desglossat o inclòs en la factura.
 • Lloc i data de la seua emissió.

Les factures transmeses per via telemàtica tindran la mateixa validesa que les factures originals. La informació continguda en la factura emesa i rebuda ha de ser idèntica.
Els comerciants només podran expedir un original de cada factura. No obstant això, en els casos següents es podrà fer un duplicat, havent de fer constar la paraula "duplicat", i la raó de la seua expedició:

 • Quan en la mateixa operació concorregueren diversos destinataris.
 • En els supòsits de pèrdua d'original per qualsevol causa.

COM HA DE SER L'ETIQUETATGE?

L'etiquetatge dels productes és obligatori. L'etiqueta és l'instrument d'informació al consumidor sobre el producte.
Una de les funcions més importants de l'etiquetatge és identificar el responsable del producte, que pot ser el fabricant, el distribuïdor, el venedor, l'importador o fins i tot el *marquista.
En les etiquetes sempre ha de constar:

 • El nom genèric del producte
 • La identificació del responsable del producte, és a dir, les dades del fabricador, distribuïdor, venedor, importador o *marquista. És un requisit necessari per a saber a qui es pot reclamar.
 • Les instruccions d'ús i l'advertiment de riscos previsibles

QUÈ ÉS EL DOBLE PREU?

És l'obligació del comerciant de fer constar en cadascun dels productes el preu ordinari amb que s'haja valorat l'article amb anterioritat i el preu actual en tota forma de promoció o publicitat de vendes que transmeta al consumidor un missatge suggestiu sobre la diferència de preu.

QUINS SÓN ELS CARTELLS I INFORMACIÓ QUE HA D'EXPOSAR-SE Al PÚBLICO?

 •     En tots els establiments comercials ha d'exposar-se de forma visible i llegible:
 •     L'horari dels dies i hores d'obertura i tancament de l'establiment.
 •     L'anunci de l'existència de fulls de reclamació a la disposició dels consumidors.
 •     Els preus de venda dels productes (de forma prou explicativa i que no induïsca a confusió). Tant a l'interior del local com en els aparadors els preus han de ser visibles i llegibles.
 •     Les condicions que, si escau, s'apliquen a l'oferta, promoció o venda dels productes (sent nul·les les que siguen abusives i les que contradiguen els drets reconeguts al consumidor per llei).

QUIN ÉS L'HORARI COMERCIAL?

1. Tenen plena llibertat per a determinar els dies i hores en què romandran oberts, els següents establiments:

 • Establiments de venda dels següents productes (qualsevol que siga la seua superfície d'exposició i venda): pastisseria i rebosteria, pa, plats preparats, premsa, combustibles i carburants, floristeries i plantes.
 • Les botigues de conveniència (són les que tenen una superfície de sala de vendes no superior a 500 metres quadrats, que romanguen obertes al públic, almenys, díhuit hores al dia i distribuïsquen la seua oferta, en forma similar, entre llibres, periòdics i revistes, articles d'alimentació, discos, vídeos, joguets, regals i articles varis. La distribució entre les diferents gammes ha de dur-se a terme de forma similar entre si, sense exclusió de cap d'elles i sense que predomine netament una sobre les altres).
 • Els instal·lats en estacions i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri.
 • Els instal·lats en zones de gran afluència turística prèviament declarada mitjançant resolució de la Direcció General competent en matèria de comerç. Només durant els períodes de temps que fixe la resolució (normalment Setmana Santa i Pasqua i de juliol a setembre) i per a les zones que la mateixa determine, qualsevol que siga la seua superfície i la seua oferta.
 • Tots els establiments de menys de 150 metres quadrats de sala de vendes (qualssevol que siguen els productes que venguen), exclosos els pertanyents a empreses o grups de distribució que no tinguen la consideració de petita i mitjana empresa o que operen sota el mateix nom comercial d'aquests grups o empreses.

2. Per als establiments que no gaudeixen de llibertat horària, segons la relació anterior, l'horari global que els comerços podran desenvolupar la seua activitat durant el conjunt de dies laborables de la setmana serà, com a màxim, de 90 hores. Podran obrir només els huit diumenges i festius que anualment es determinen mitjançant Ordre de la Conselleria competent en matèria de Comerç i un màxim de 12 hores durant aqueixos festius autoritzats.

A més els establiments dedicats a productes culturals (discos, llibres, vídeos, etc) que, per les seues dimensions o característiques no gaudisquen de total llibertat horària, podran obrir tots els diumenges i festius durant un màxim de 12 hores.

Fora d'aquests casos, excepcionalment, i a instàncies del comerciant, associació de comerciants o Ajuntament, es podrà autoritzar l'obertura en diumenge o festiu, mitjançant Resolució de l'òrgan competent (amb el límit d'hores que establisca la resolució).


Otros Temas de interés para el Comercio. Información, precios y etiquetado (219)

Els nostres serveis

Novedades

Actualitat Notícies

Calendari comercial

Esdeveniment comercial
Festiu hàbil per a la pràctica comercial
© 2023 - Ajuntament de Xàtiva - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball